Wijkteams en psychologen

Wijkteams en psychologen
Jeugdhulpverleners van het wijkteam en eerste lijns psychologen kunnen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar naar het Focuz Behandelcentrum verwijzen wanneer er een vermoeden bestaat dat er sprake is van relevante leer of gedragsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van ADHD, ASS, angst en stemmingspoblematiek of een ontwikkelingsstoornis. Er moet op school, thuis of in het sociale systeem wel sprake zijn van belemmeringen op het gebied van cognitief functioneren, aandacht, het werkgeheugen, impulscontrole of emotie regulatie . Vaak zal de leerkracht aangeven dat er een vermoedelijk sprake is van een ontwikkelingsstoornis.

klik hier voor het aanmeldformulier

De ouders, de leerkrachten en vanaf 11 jaar ook de jongere zelf dienen voorafgaand aan de intake vragenlijsten in te vullen. Dit kan meestal elektronisch gebeuren. Bij de intake wordt besloten of er aanvullende diagnostiek ingezet wordt, bijvoorbeeld op het gebied van het cognitieve functioneren, aandachtsfuncties, spelobservatie of ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden.

In het adviesgesprek wordt uitleg over de aard en achtergrond van de stoornis gegeven. Er word een behandelplan met de ouders besproken, dit wordt ook schriftelijk uitgereikt. De huisarts krijgt daarna een brief met alle bevindingen en adviezen. De Interne Begeleider op school krijgt een handelingsplan voor school toegestuurd. De behandeling is altijd integraal, vaak worden afspraken tegelijk bij de kinderarts of de kinderpsychiater en de kinderpsycholoog ingepland. Elke ouder ontvangt na de eerste fase van diagnose stelling een uitgebreide rapportage met behandelvoorstel met behandeldoelen van het behandelteam waar alle bevindingen van de intake, de diagnose stelling en het behandelvoorstel besproken worden.

Wanneer de klachten verminderd zijn wordt de behandeling of begeleiding weer overgedragen naar het wijkteam of de eerste lijns psycholoog. Aan de huisarts wordt gevraagd om de medicatie begeleiding voort te zetten wanneer uit de effect meting blijkt dat sprake is van duidelijk stabiliseren van de klachten. Ouders kunnen ten allen tijde opnieuw verwezen worden bij hernieuwde problemen op het gebied van het cognitieve, sociale of gedragsmatige functioneren. De reeds verrichte diagnostiek wordt alleen herhaald bij een duidelijke en gerichte vraagstelling.

In toenemende mate wordt bij het Focuz Behandelcentrum gebruik gemaakt van e-health voorzieningen als clientenportaal, e-consult en brain game behandelingen zodat ouders en hun kinderen zoveel mogelijk thuis de behandeling voort kunnen zetten.