Ontstaan

Ontstaan
Het Focuz Behandelcentrum te Rotterdam is oorspronkelijk een intiatief van kinderarts Derk Birnie.

Derk Birnie werkt als kinderarts bij een regionaal ziekenhuis. Met zekere regelmaat werd hij geconfronteerd met tekortkomingen in het reguliere behandelingstraject, specifiek waar het gaat om kinderen met leer en gedragsproblemen. Deze zorg hoort eigenlijk niet thuis in ziekenhuizen, die in toenemende mate gericht zijn op gecompliceerde ziektes van vooral lichamelijk aard. Dit sluit niet goed aan bij de behandelingsmethoden die bijvoorbeeld bij ADHD of autisme gewenst of mogelijk zijn. Ongeveer 2 – 4% van alle kinderen heeft ADHD, andere ontwikkelingsstoornissen komen minder vaak voor. Vanwege de wijzigingen in het zorgstelsel komt de financiering van behandeling steeds meer onder druk te staan. Kortom er is een grote vraag naar adequate zorg en relatief weinig capaciteit.

Na uitgebreid overleg met andere regionale kinderartsen is besloten een eigen centrum op te richten waarbij goede zorg, doelmatigheid en continuïteit de drie speerpunten zijn.