Missie/Visie

Missie/Visie
Ontplooiing in plaats van ontsporing is het leidende principe.

Wij hebben het gehele traject vanaf diagnostiek tot en met behandeling en begeleiding wordt door één behandelteam gewaarborgd met één verantwoordelijke hoofdbehandelaar. Er wordt alleen doorverwezen in geval van zeer gecompliceerde problematiek. Door zorg op maat aan te bieden kunnen ouders met hun kind.

Onze missie: het optimaal laten functioneren van kinderen met leer of gedragsproblemen door middel van goede, doelmatige en betaalbare zorg. Door kinderen met een dergelijke aandoening zo snel en zo goed mogelijk te behandelen en begeleiden wordt een aanzet gegeven om in de adolescentie en volwassenheid zelfstandig en evenwichtig te kunnen functioneren. Op deze wijze wordt het risico op maatschappelijke ontsporing verminderd. Wij hebben goede afspraken met onze ketenpartners om de zorg samen aan te bieden.

Onze aanpak…
Leerkrachten van kinderen met leer of gedragsproblemen zeggen vaak “dat het er wel inzit, maar er niet uitkomt”.

Meestal hebben deze kinderen inderdaad meerdere mogelijkheden om tot ontplooiing te komen. Helaas: de negatieve spiraal, die in onwetendheid over de aard van de problematiek ontstaat, maakt dat het kind belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Dat kan leiden tot minder goede ontwikkeling wat betreft prestaties en gedrag op school, maar ook later op het werk. Afwijkingen van de norm, qua prestaties en in de sociale interactie, kunnen dan meer een blijvend karakter krijgen.

Een kind met leer of gedragsproblemen heeft veel meer steun uit de omgeving nodig om tot prestaties te kunnen komen. Tijdige diagnose en behandeling zijn daarbij erg belangrijk.

Ook de leerkracht moet op de hoogte zijn en actief meewerken. Een diagnose van bijvoorbeeld ADHD of autisme en daarbij passende behandeling zijn cruciaal om deze medewerking te verkrijgen.