Kwaliteit

Kwaliteitszorg
Kwaliteit omvat vele facetten.

Het belangrijkste is in onze ogen het effect van de behandeling. Bij elk kind wordt aan het begin van de behandeling gemeten hoe de situatie van het kind is, en dit wordt vergeleken met eenzelfde meting verderop in de behandeling. Zo krijgen wij een beeld van de effectiviteit van de behandeling.

Naast het effect van de behandeling hebben we nog een aantal speerpunten:

Acceptabele wachtlijst en doorlooptijd
Gewenste attitude van de hulpverleners
Dubbel controleren of de juiste diagnose gesteld is
Bereikbaarheid van de hoofdbehandelaar

Om erachter te komen hoe het behandelcentrum hierop scoort, doen wij bij de cliënten een tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek gebruiken wij om blijvend verbeteringen in de diagnostiek en behandeling toe te kunnen passen. De bereikbaarheid van de hoofdbehandelaar wordt verbeterd door alle ouders visitekaartjes met het e-mail adres van de verschillende behandelaren mee te geven. Door de ouders wordt hier veel gebruikt gemaakt voor het stellen van vragen tijdens de behandeling

Uitkomst tevredenheid 2015:

Het Focuz behandelcentrum verricht doorlopend onderzoek naar de tevredenheid van cliënten en betrokkenen bij cliënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Thermometer Cliëntwaardering. In totaal 37 cliënten gaven in 2015 hun oordeel in het doorlopende onderzoek met behulp van de Thermometer Cliëntwaardering. De vooraf vastgestelde target voor het aantal verwerkte vragenlijsten werd hiermee niet behaald. De gemiddelde waardering bleef hetzelfde als in 2014. Cliënten waardeerden de zorg gemiddeld met een score van 8,2 (2014: 8,1 ). Het landelijk gemiddelde is 7,5.

Op het gebied van informatie voorziening geeft 97 % van de cliënten aan tevreden te zijn. 97 % van de cliënten geeft aan voldoende keuzevrijheid te hebben bij het starten van een behandeling of begeleiding. 100 % van de cliënten geeft aan dat de behandelaren deskundig zijn binnen het gebied waar zij werken. 100 % van de cliënten geeft aan tevreden te zijn over de bejegening. 78 % van de cliënten is tevreden over de manier waarop het behandelplan met hen besproken is en uitgevoerd wordt. 71 % van de cliënten is tevreden over het effect van de behandeling. 97 % van de cliënten zou anderen aanraden om een onderzoek of behandeling bij het Focuz  Behandelcentrum te starten.

Het verbeterplan voor 2016 is het beschikbaar stellen van alle informatie rondom het traject van intake, diagnose en adviesgesprek en de informatie over de diagnostische testen en vragenlijsten  van het kind aan de ouders op schrift en via de e mail. De  informatie wordt tevens naar de huisarts en de intern begeleider van school verzonden. Wij hopen hiermee de informatie voorziening voor de ouders verder te verbeteren.

Het Focuz Behandelcentrum ondersteunt de uitvoering van tevredenheidonderzoek door een cliëntenraad op specifieke onderdelen.